Klachtenprocedure

1. Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1.1 Cliënt(en)
Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de begeleiding heeft
verleend. Hieronder wordt tevens verstaan de vertegenwoordiger dan wel nabestaanden van cliënt, waarbij er van
uit wordt gegaan dat er alleen door een vertegenwoordiger van de cliënt kan worden geklaagd als de cliënt daartoe
zelf niet in staat is.

1.2. Opdrachtgever
De persoon of instantie die de opdracht aan Multatuli Psychology heeft verstrekt om voor de cliënt één of
meerdere producten of trajectonderdelen tegen betaling uit te voeren.

1.3 Klager
De cliënt die overeenkomstig dit reglement een klacht heeft ingediend.

1.4 Medewerker(s)
Persoon die, al dan niet in het kader van een dienstverband, werkzaamheden verricht voor de aanbieder waar het
gaat om de hoofdproducten. Werkzaamheden verricht in het kader van scholing, assessment en diagnostiek vallen
hierbuiten.

1.5 Klacht(en)
Een overeenkomstig dit reglement door een cliënt geuite onvrede over de wijze waarop -binnen het kader van de
door de aanbieder verrichte diensten op het gebied van ambulante behandeling aan cliënt- door een handelen of

nalaten van een medewerker en/of de aanbieder met de persoonlijke belangen van de cliënt is of wordt rekening
gehouden.

1.6 Aanbieder
Multatuli Psychology. De aanbieder wordt in het kader van dit reglement vertegenwoordigd door haar Raad van
Bestuur.

1.7 Klachtenbemiddelaar
Een onafhankelijk en autonoom functionaris die als zodanig overeenkomstig dit reglement is benoemd om te
bemiddelen in verband met een ingediende klacht.

1.8 Klachtencommissie
De commissie die overeenkomstig dit reglement is ingesteld en samengesteld teneinde een klacht te onderzoeken
en te behandelen en daarover advies uitbrengt aan de aanbieder.

2. Doelstelling en reikwijdte

2.1
Dit klachtenreglement heeft tot doel het bieden van een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van
de klachten van cliënten, met als voornaamste doel het herstel van de relatie tussen de klager en de medewerker
en/of de aanbieder.

2.2
Het op grond van de ontvangen klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de dienstverlening en/of
organisatie van de aanbieder, en het aanwenden van deze signalen voor kwaliteitsverbetering.

2.3
Alleen cliënten van de aanbieder kunnen klagen.

3. Indienen van een klacht

3.1
De klacht dient schriftelijk te worden ingediend en kan zowel betrekking hebben op de medewerkers van de
aanbieder als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van de aanbieder
werkzaamheden ten behoeve van cliënten van de aanbieder hebben verricht.

3.2
Een klacht dient te worden ingediend bij de Klachtenbemiddelaar of bij de Klachtencommissie.

3.3
Een klacht kan worden ingediend bij een medewerker, een leidinggevende of de RvB. Als de klacht direct de RvB
betreft, gaat de klacht naar de Klachtenbemiddelaar of de Klachtencommissie.

3.4
De behandeling van een klacht dient te geschieden door een persoon die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen
waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

3.5
Een klacht is niet-ontvankelijk indien:
a. het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft
plaatsgevonden;
b. een (soort)gelijke klacht van cliënt nog bij Multatuli Psychology in behandeling is;
c. dezelfde klacht reeds eerder in behandeling is geweest en zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan;
d. de klacht anoniem is ingediend;
e. de klacht tevens is ingediend bij een civiele- of tuchtrechter of als het Openbaar Ministerie een strafvervolging
heeft ingesteld. Van de niet-ontvankelijkheid van een klacht en het dientengevolge niet in behandeling nemen
wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

3.6
Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van
de klacht in kennis gesteld.

3.7
Aanbieder Multatuli Psychology draagt zorg voor een registratie van het aantal bij hem ingediende klachten,
alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Zo nodig informeert Multatuli Psychology de opdrachtgever.

3.8
Klager kan te allen tijde de klacht intrekken. Hij of zij doet daarvan onverwijld mededeling aan de
Klachtenbemiddelaar of de Klachtencommissie.

4. De Klachtenbemiddelaar

4.1
De RvB van de aanbieder benoemt een Klachtenbemiddelaar.

4.2
De Klachtenbemiddelaar wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, en kan worden herbenoemd.

4.3
De Klachtenbemiddelaar verschaft informatie aan de cliënt over de klachtenprocedure en de mogelijkheden een
klacht in te dienen. De Klachtenbemiddelaar tracht –indien cliënt dit wenst- door middel van bemiddeling een
oplossing voor de aan de klacht ten grondslag liggende onvrede te vinden die de instemming van de klager heeft. Bij
de vervulling van deze taak is de Klachtenbemiddelaar geheel vrij naar eigen inzicht te handelen.

4.4
De Klachtenbemiddelaar heeft tevens tot taak zijn of haar werkzaamheden –uitgesplitst naar opvang en
bemiddeling- te registreren, met vermelding van de resultaten en bevindingen. Hij of zij zal tevens halfjaarlijks een
geanonimiseerd verslag uitbrengen aan de aanbieder en de klachtencommissie. In dit verslag zullen trends in de
klachten en eventuele tekortkomingen in de dienstverlening aan de orde worden gesteld.

4.5
De Klachtenbemiddelaar heeft de volgende bevoegdheden: a. het inwinnen van informatie en het vragen van
inlichtingen ten aanzien van de Klacht bij de RvB, de aanbieder, medewerkers en/of derden; b. de vrije toegang
tijdens kantooruren tot alle ruimten op alle locaties van de aanbieder, vanzelfsprekend met inachtneming van de
wettelijke regels met betrekking tot privacybescherming; c.
inzage in de Cliëntgegevens, na toestemming van cliënt en na overleg met de aanbieder; d. het arrangeren van
gesprekken ter bemiddeling en het zo nodig optreden als gespreksleider.

4.6
De Klachtenbemiddelaar vervult zijn taak met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verplicht zich alles wat hem
uit hoofde van zijn functie ter kennis komt strikt geheim te houden, zowel tijdens als na beëindiging van zijn functie.

5. De Klachtencommissie

5.1
De Klachtencommissie bestaat uit 1 persoon en zal worden benoemd door de bestuur van de aanbieder. Daarnaast
zal er een plaatsvervangend lid worden benoemd.

5.2
De lid van de Klachtencommissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar. In geval van tussentijds aftreden
wordt een opvolger benoemd voor de duur van de periode die zijn voorganger nog te vervullen had. De voorzitter
en de leden van de Klachtencommissie zijn herbenoembaar met dien verstande dat zij gedurende maximaal 8 jaar
achtereenvolgend als zodanig kunnen optreden.

5.3
De Klachtencommissie kent slechts leden die geen bestuurlijke of arbeidsrechtelijke binding met de aanbieder
hebben, noch anderszins een binding hebben via cliënten of medewerkers.
5.4 Indien de voorzitter of een lid van de Klachtencommissie op enigerlei wijze betrokken is bij een klacht, neemt
een plaatsvervanger (te benoemen door de voorzitter) zijn plaats in. In alle andere gevallen bepaalt de voorzitter
wanneer een beroep wordt gedaan op één of meer plaatsvervangende leden.

5.5
De Klachtencommissie heeft als voornaamste taak de behandeling van de klachten van cliënten alsmede het
gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de aanbieder.

5.6
De Klachtencommissie zal jaarlijks en zover van toepassing (of zoveel vaker als noodzakelijk is) een rapport
uitbrengen omtrent structurele tekortkomingen in de dienstverlening en organisatie van de aanbieder gebaseerd
op de klachten die de Klachtencommissie in dat betreffende jaar heeft ontvangen. Daarnaast zal halfjaarlijks
gerapporteerd worden over het aantal behandelde klachten uitgesplitst naar klachten over privacy, financiële
zaken, doorlooptijden en overige zaken.

5.7
De Klachtencommissie heeft, voor zover noodzakelijk voor de vervulling van haar taken, de volgende
bevoegdheden: a. het instellen van een zelfstandig onderzoek al dan niet na het indienen van een klacht door
Cliënt; b. het oproepen van partijen en andere personen binnen de organisatie van de aanbieder voor hoor en
wederhoor; c. inzage in de cliëntgegevens en andere relevante stukken, na toestemming van de cliënt en na overleg
met de aanbieder; d. de vrije toegang tijdens kantooruren tot alle ruimten op alle locaties van de aanbieder,
vanzelfsprekend met inachtneming van alle wettelijke regels met betrekking tot privacybescherming; e. het doen

van een uitspraak ofwel het uitbrengen van advies omtrent een door de Klachtencommissie ingesteld onderzoek
dan wel naar aanleiding van een ingediende klacht.

5.8
Een uitspraak en/of advies van de Klachtencommissie is niet bindend en heeft slechts het karakter van een
zwaarwegend advies. De klager kan aan een door de Klachtencommissie uitgebracht advies geen rechtskracht
ontlenen.

5.9
De RvB zal naar aanleiding van een uitspraak van de Klachtencommissie binnen 4 weken de klager op de hoogte
stellen van de door Multatuli Psychology te ondernemen acties omtrent de klacht.

6. Behandeling van de Klacht door de Klachtenbemiddelaar

6.1
De Klachtenbemiddelaar dient regelmatig en zo mogelijk op gezette tijden beschikbaar te zijn voor cliënten.

6.2
Een klacht wordt eerst ingediend bij de Klachtenbemiddelaar. Bij ontvangst van een klacht zal de
Klachtenbemiddelaar de klager zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen, een schriftelijke
bevestiging van de ingediende klacht toesturen. In deze bevestiging dient minimaal te zijn opgenomen de datum
waarop de gedragingen en/of uitlatingen hebben plaatsgevonden, alsmede een korte omschrijving van de feiten
waarop de klacht betrekking heeft.

6.3
De Klachtenbemiddelaar zal trachten te bemiddelen tussen de betrokken medewerker en de klager wanneer beide
partijen hiermee instemmen. De bemiddeling dient erop gericht te zijn de klacht op te lossen en de relatie tussen
de betrokken partijen te herstellen.

6.4
Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord

6.5
De klacht dient binnen een periode van vier weken na indienen van de klacht te worden afgehandeld.
6.6

Een klacht wordt doorverwezen naar de Klachtencommissie indien: a. cliënt geen bemiddeling wenst van de
Klachtenbemiddelaar; b. cliënt een uitspraak over de gegrondheid van de klacht wenst.

7. Behandeling van de Klacht door de Klachtencommissie

7.1
Na ontvangst of na doorverwijzing door de Klachtenbemiddelaar van de klacht, zal de
Klachtencommissie de klager zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen, een schriftelijke
bevestiging van de ingediende ofwel doorverwezen Klacht toesturen. In deze bevestiging dient minimaal te zijn
opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen hebben plaatsgevonden, alsmede een korte
omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

7.2
De Klachtencommissie onderzoekt de klacht en zal zowel de klager als de degene op wie de klacht betrekking heeft
in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk
verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft
toegezonden. Zowel klager als degene over wie geklaagd wordt, kunnen zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan
door een door hen zelf aan te wijzen persoon.

7.3
Beide partijen hebben recht op inzage van alle stukken die relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht
en waarover de Klachtencommissie in het kader van het onderzoek de beschikking heeft.

7.4
De hoorzittingen van de Klachtencommissie zijn niet openbaar.

7.5
De klacht dient binnen een periode van vier weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld, tenzij de
redelijkheid en billijkheid een verlenging van die termijn rechtvaardigt.

7.6
Het advies omtrent de gegrondheid van de klacht is met redenen omkleed en behoorlijk gemotiveerd en bevat alle
relevante informatie die tot het advies heeft geleid. De klager en de aangeklaagde worden hiervan binnen één
week schriftelijk in kennis gesteld door de Klachtencommissie alsmede van de eventuele verdere maatregelen die
naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

8. Algemene bepalingen

8.1
Geen enkele persoon en/of medewerker mag in zijn positie binnen de organisatie van de aanbieder worden
geschaad vanwege het feit dat hij als klager, Klachtenbemiddelaar, lid of plaatsvervangend lid van de
Klachtencommissie dan wel op enigerlei andere wijze betrokken is geweest bij een klachtenprocedure zoals
neergelegd in dit reglement.

8.2
Elke persoon die in welke hoedanigheid ook betrokken is of wordt in een klachtenprocedure overeenkomstig dit
reglement, is redelijkerwijs gehouden hieraan mee te werken, tenzij zwaarwichtige redenen zich hiertegen
verzetten.

8.3
De personen en/of medewerkers die bij de behandeling van de klacht zijn betrokken en/of diegenen die door de
Klachtenbemiddelaar en/of de Klachtencommissie geraadpleegd of gehoord zijn, dienen ten aanzien van al hetgeen
zij in verband met de behandeling van de klacht vernemen, strikte geheimhouding te betrachten.

8.4
De geheimhoudingsplicht voor betrokkenen kan vervallen, wanneer de klager zelf ruchtbaarheid geeft aan zaken
die onder de geheimhoudingsplicht vallen.

8.5
De aanbieder draagt er zorg voor dat aan de klager, de Klachtenbemiddelaar en de leden en plaatsvervangende
leden van de Klachtencommissie zoveel tijd en faciliteiten ter beschikking worden gesteld (waaronder secretariële
ondersteuning) dat een goede toepassing van dit klachtenreglement gewaarborgd is.

8.6
Indien er zich omstandigheden voordoen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de
Klachtencommissie zo nodig in overleg met de RvB.

8.7
Indien voor het uitbrengen van advies naar het oordeel van de Klachtencommissie nodig of wenselijk wordt geacht
dat aan externe deskundigen een opdracht wordt verstrekt tot het verschaffen van informatie of het geven van
advies, dient de Klachtencommissie daartoe een gemotiveerd verzoek in bij de RvB die daarover zo spoedig
mogelijk zal beslissen. Bij inwilliging van het verzoek komen de eventueel hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aanbieder.

8.8
De Klachtencommissie en de Klachtenbemiddelaar leggen van elke Klacht een dossier aan. Het dossier omvat alle
op een klacht betrekking hebbende stukken die door de Klachtencommissie en/of de Klachtenbemiddelaar zijn
ontvangen, opgesteld of verzonden. De dossiers met betrekking tot de Klachtenprocedure worden in elk geval 5
jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van het advies van de Klachtencommissie. Na deze periode worden de
dossiers vernietigd.

8.9
De toegang tot de dossiers is uitsluitend voorbehouden aan de betrokken Klachtenbemiddelaar en de
Klachtencommissie, alsmede de plaatsvervangende leden van de Klachtencommissie.

8.10
De Klachtencommissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden in het daaraan voorafgaande
kalenderjaar aan het lid van de RvB met het takenpakket kwaliteit. Het jaarverslag bevat in ieder geval gegevens
over het aantal en de aard, het advies en de uitspraak of oplossing van de door de commissie afgehandelde
klachten. In de rapportage wordt ook opgenomen een overzicht van de Klachtenbemiddelaars van de door hen
door middel van Klachtenbemiddeling opgeloste klachten. De gegevens in dit verslag zijn niet rechtstreeks tot
personen herleidbaar. Het verslag is openbaar.

8.11
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2018 en is voor het laatst aangepast in juli 2020